Usługi
Księgowe

Zakres prowadzonych usług księgowych:

Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej
Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania 
Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
Prowadzenie ewidencji VAT 
Sporządzanie plików JPK 
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych 
Pomoc przy sporządzaniu remanentów